O NAMA - Zavod

Javna zdravstvena ustanova Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske osnovana je 03.01.2007.godine odlukom Vlade Republike Srpske čija djelatnost je određena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, a kod Osnovnog suda u Banja Luci izvršen je upis organizovanja Javne zdravstvene ustanove Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske.

JZU Zavod za medicinu rada i sporta RS je ustanova koja je registrovana za obavljanje sledećih usluga:

  • preventivne zdravstvene zaštite radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom i na radnim mjestima bez povećanog rizika (prethodni, periodični, vanredni, ciljani i sistematski pregledi)
  • utvrđivanje zdravstvene sposbnosti lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije
  • utvrđivanje zdravstvenih uslova koje mora ispunjavati vozač motornog vozila
  • preglede lica profesionalno izloženih jonizujućem i nejonizujućem zračenju
  • preventivnu zdravstvenu zaštitu lica izloženih hemijskim materijama i biocidima
  • preventivne ljekarske preglede žena radi prevencije i blagovremenog otkrivanja bolesti specifičnih za žene
  • osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći
  • druge usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti   (Sl. glasnik RS  broj 106/09, 44/15), Zakonom o zaštiti na radu ( Sl. glasnik RS broj 1/08) i drugim podzakonskim aktima i Pravilnicima kao i u skladu sa više od 70 Konvencija međunarodne organizacije rada, Deklaracijama SZO i Direktivama Evropske unije.

Sjedište Zavoda za medicinu rada i sporta RS je u Banjaluci.

Odlukom o planu mreže zdravstvenih ustanova predviđeno je da Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske u svom sastavu ima i organizacione jedinice u Prijedoru, Bijeljini, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Doboju i Trebinju.

Centri za medicinu rada i sporta formirani su u Doboju (2011. godine), Prijedoru (2012. godine), Bijeljini i Trebinju (2014. godine) i Istočnom Sarajevu (2018.godine).

Aktivnosti oko osnivanja ostalih organizacionih jedinica u gradovima koje su predviđene planom mreže zdravstvenih ustanova su u toku.

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA PRIJEDOR

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA DOBOJ

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA ISTOČNO SARAJEVO

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA BIJELJINA

CENTAR ZA MEDICINU RADA I SPORTA TREBINJE

POLITIKA KVALITETA (.pdf)

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002