O NAMA - Ponuda

Ponuda za vršenje usluga preventivne zdravstvene zaštite podrazumijeva:

 • Prethodne, periodične, vanredne, ciljane i sistematske preglede radnika
 • Preventivne preglede žena
 • Obuku radnika iz prve pomoći

 

Prethodni, periodični, vanredni, ciljani i sistematski pregledi radnika 

Prethodni ljekarski pregledi radnika obavljaju se prije stupanja na rad kod novoprimljenih radnika koji su zasnovali radni odnos. Takođe, prethodni pregled obavezan je za sve primljene studente na prvu godinu studija. Prethodni ljekarski pregledi se vrše i pri promjeni radnog mjesta kod istog poslodavca.

Sistematski ljekarski pregledi radnika vrše se za radnike koji ne rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom i vrše se svakih 3 do 5 godina, zavisno kojom dinamikom su pedviđeni u Aktu o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini.

Periodični ljekarski pregledi vrše se periodično, svake ili svake druge godine, zavisno od Akta o procjeni rizika na radnom mjestu i u radnoj sredini i odnose se na radnike koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom.

Vanredni i ciljani pregledi vrše se u slučaju pojave incidenta ili nekog drugog oboljenja većeg broja radnika ili u slučaju zahtjeva za vanredno utvrđivanje postojanja specifičnog oboljenja kod radnika. Osnovni ljekarski pregled sadrži:

 • Pregled specijaliste medicine rada    
 • Psihološko testiranje
 • Antropometrijska mjerenja sa BMI    
 • Ekg snimak sa očitanjem    
 • Test vidne funkcije – Orthorater test  
 • Test sluha – audiometrija       
 • Laboratorijske pretrage: SE, KS, ŠUK, urin   

Dodatne dijagnostičke usluge:

 • Specijalistički pregled oftalmologa,
 • UZ abdomena i mokraćnih puteva,
 • PSA
 • Laboratorijske usluge (AST, ALT, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, Fe, kreatinin).

 

Preventivni pregledi žena

Ginekološki pregled žena koji se vrši radi prevencije bolesti specifičnih za žene, sadrži:

 • Ljekarski  pregled ginekologa sa Papa testom i VS,
 • Ginekološki ultrazvučni pregled,
 • Kolposkopski pregled,
 • Ultrazvuk dojke (za žene do 40 godina) ili mamografija (za žene preko 40 godina).

Prema zahtjevu naručioca usluga i raspoloživim sredstvima, obim pretraga se može dalje proširivati na biohemijske pretrage, tumor markere, dijagnostičke pretrage UZ drugih organa, specijalistički pregled psihijatra, interniste i sl.

 

Obuka radnika iz prve pomoći 

Obuka radnika za pružanje prve pomoći podrazumijeva:

 • Teorijsku obuku (3 časa),
 • Praktičnu obuku (4 časa),
 • Provjeru znanja (1 čas)  
 • Izdavanje sertifikata.

Imajući u vidu specifičnosti radnih mjesta kod svih poslodavca, za obavljanje ljekarskih pregleda spremni smo organizovati ljekarske preglede na način da damo objektivnu i profesionalnu ocjenu zdravstvenog stanja kako bi zdravstvenu zaštitu što više približili radniku iz čega bi korist imao poslodavac, radnik i mi koji smo u obavezi unaprijediti zaštitu i zdravlje na radu u Republici Srpskoj.

Termini i dinamika pregleda se mogu u potpunosti prilagoditi naručiocu posla, uzimajući u obzir ugovorene poslovne obaveze, smjenski rad pojedinih grupa radnika, rad vikendom i sl.

Ukoliko se ugovori obavljanje ljekarskih pregleda za veći broj radnika, možemo odobriti popust koji zavisi od ukupnog broja radnika, specifičnosti dijagnostičkih procedura i ugovorenog načina plaćanja.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002