O NAMA - Djelatnost

Djelatnost Zavoda je određena Odlukom o osnivanju Zavoda za medicinu rada i sporta Republika Srpske, a obuhvata:

  •  Djelatnost opšte medicinske prakse (medicinsko savjetovanje i lječenje uključujući preventivnu medicinsku zaštitu iz oblasti opšte medicine koju obavljaju doktori opšte prakse)
  •  Djelatnost specijalističke medicinske prakse (medicinsko savjetovanje i lječenje uključujući preventivnu medicinsku zaštitu u oblasti specijalističke medicine koju obavljaju doktori specijalisti i hirurzi)
  •  Ostali vidovi zdravstvne zaštite (psihofiziologiju i ergonomiju u medicini rada, profesionalnu orijentaciju i selekciju, higijenu i epidemiologiju, profesionalnu patologiju, ocjenu radne sposobnosti, medicinu rada za određene djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Srpsku).

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002