Novosti

Početak rada ljekarske komisije za utvrđivanje kompletnosti dokumentacije za IK

Obavještavaju se podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja da je od 25.03.2013. godine počela sa radom ljekarska komisija koja vrši poslove utvrđivanja kompletnosti dokumentacije i postojanja indikacija za ocjenu radne sposobnosti kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS u skladu sa Uredbom o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju (Službeni glasnik RS broj 2/13).

Ljekarsku komisiju čine tri doktora jedan administrativni radnik.

Ljekarska komisija radi svaki radni dan 7,00-15,00h. Rok za davanje mišljenja ljekarske komisije o kompletnosti medicinske dokumentacije i postojanju indikacija za ocjenu radne sposobnosti je 10 dana od dana dostavljanja dokumentacije u Zavod.

U cilju efikasnosti i blagovremenosti rada ljekarske komisije Zavoda i organa vještačenja Fonda PIO, podnosilac zahtjeva će originalnu  medicinsku dokumentaciju, istu onu  koja će se koristiti za ocjenu radne sposobnosti i popunjenim obrascima  P-2 i P-3 koji se nalaze u prilogu uredbe,  dostaviti u Zavod najkasnije 30 dana prije navršavanja 12 mjeseci bolovanja ili u indikovanim slučajevima i ranije,  kako bi se predmet mogao prije isteka navedenog roka dostaviti nadležnom organu za ocjenu radne sposobnosti,  porodičnom doktoru ili poslodavcu na upotpunjavanje i ponovno slanje u Zavod.
Dostavljanje se može vršiti putem pošte na adresu: Zavod za medicinu rada i sporta RS, ul. Zdrave Korde broj 4, 78000 Banja Luka, ili lično ljekarskoj komisiji koja radi na istoj adresi  u zgradi “Poliklinika”, prvi sprat - Služba medicine rada,  ambulanta broj 10.

Ljekarska komisija Zavoda provjerava formalnu ispravnost i potpunost medicinske i radne dokumentacije i usklađenost sa odredbama Uredbe kao i postojanje indikacija za ocjenu radne sposobnosti i šalje predmet podnosiocu zahtjeva putem brze pošte na njegov teret.

Komisija prilikom utvrđivanja kompletnosti dokumentacije i postojanju indikacija za ocjenjivanje radne sposobnosti postupa na sljedeći način:

  • Ukoliko komisija utvrdi da dokumentacija nije kompletna ili da se po istoj ne može vršiti ocjenjivanje radne sposobnosti, istu će putem pošte sa obrascima  P-2 i P-3 poslati podnosiocu zahtjeva, sa uputstvom da se predmet dostavi porodičnom doktoru ili poslodavcu na ispravku ili dopunu u skladu sa naznačenom primjedbom. Nakon kompletiranja predmeta prema uputstvu komisije, dokumentacija se ponovo dostavlja ljekarskoj komisiji Zavoda.
  • Ukoliko je dokumentacija kompletna i po istoj se može vršiti ocjenjivanje radne sposobnosti, daje saglasnost na obrasce P-2 i P-3 i iste putem pošte dostavlja podnosiocu zahtjeva koji nakon toga zahtjev za ocjenu radne sposobosti podnosi u nadležnoj filijali Fonda PIO;
  • Ukoliko komisija utvrdi da nema indikacija za ocjenu radne sposobnosti, obavijestiće podnosioca zahtjeva o utvrđenim činjenicama.

Medicinska dokumentacija sa obrascima P-2 i P-3 nakon obrade u Zavodu za medicinu rada i sporta RS može se preuzeti i lično ili od strane drugog lica uz punomoć, na zahtjev podnosioca zahtjeva.  Sve aktivnosti koje nisu pomenute ovim obavještenjem, predviđene su Uredbom o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju i ista se primjenjuje.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002