Novosti

Prezentacija Obaveza prema Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu

mobbing

U oktobru 2021.g. na snagu je stupio Zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu koji uređuje pitanja što se odnose na uznemiravanje na radu ali i prava na zaštitu od svih oblika uznemiravanja na radnom mjestu. Do sada u Republici Srpskoj nije postojao sličan normativni okvir koji bi omogućavao dovoljan stepen zaštite radnika od uznemiravanja na radu.

Zavod za medicinu rada i sporta podržava donošenje ovog Zakona i u skladu s tim je naša pravna služba organizovala on line prezentaciju svim zaposlenicima s ciljem informisanja i upoznavanja sa obavezama prema Zakonu o zaštiti od uznemiravanja na poslu.

Uznemiravanjem na radu smatra se svako ponašanje koje može nanijeti fizičku štetu radniku, štetu psihičke prirode ili ugroziti dostojanstvo, čast i ugled radnika, kao i svako ponašanje koje može radniku nanijeti štetu seksualne prirode.

Radnjama uznemiravanja na radu smatraju se i vulgarni komentari, neopravdano isključivanje radnika iz radnih procesa i procesa donošenja odluka, te oduzimanje sredstava potrebnih za obavljanje posla i zabrana komuniciranja sa radnikom.

Neopravdano uskraćivanje neophodnih informacija i namjerno davanje pogrešnih informacija, postavljanje neadekvatno kratkih rokova za izvršenje posla ili neosnovano preopterećivanje radnika radnim zadacima, ali i dodjeljivanje neadekvatnih poslova u kontinuitetu koji nisu u skladu sa stručnom spremom i sposobnostima radnika, te stalno omalovažavanje rezultata rada smatra se uznemiravajućim radnjama.

Prema ovom zakonu uznemiravanjem na radu smatra se i prikupljanje i obrada podataka o porodičnom i bračnom statusu, te o planiranju porodice, kao i neosnovano kažnjavanje ili uskraćivanje prava po osnovu rada, te sve druge radnje koje imaju za cilj ili predstavljaju ugrožavanje dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja i položaja radnika, koje izazivaju strah i stvaraju neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršavaju uslove rada ili dovode do toga da se radnik izoluje ili navede na to da otkaže ugovor, odnosno napusti radno mjesto.

Zakon omogućuje pravo radniku da uz mišljenje doktora specijaliste zatraži mjeru premještaja u drugu radnu sredinu ili udaljenje sa radnog mjesta uz naknadu plate, ukoliko istome prijeti opasnost po zdravlje ili život.

Zakonom je propisan i postupak za ostvarivanje prava na zaštitu od uznemiravanja na radu, prema kojem radnik ima pravo da podnese zahtjev za zaštitu od uznemiravanja na radu u roku od 30 dana od dana kada je posljednji put izvršena radnja uznemiravanja.

Ukoliko se ne postigne sporazum sa poslodavcem radnik može da podnese prijedlog za mirno rješavanje spora Agenciji za mirno rješavanje sporova a ima pravo i da pokrene sudski spor u roku od tri mjeseca od dana obustavljanja postupka mirnog rješavanja radnog spora kod Agencije, odnosno šest mjeseci od dana kada je posljednji put izvršena radnja uznemiravanja.

Nadamo se da će implementacija ovog Zakona doprinijeti boljoj zaštiti zdravlja i prava radnika što će dovesti da i odnosi na relaciji radnik - poslodavac budu poboljšani ukoliko poštovanje bude obostrano.

 

mobbing prezentacija

Preuzmite prezentaciju (.pdf)

 

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002