Novosti

Uputstvo za poslodavce i radnike zbog epidemije covid-19

Svjetska zdravstvena organizacije  je 11.03.2020. godine proglasila globalnu pandemiju zbog korona virusa (COVID-19) .

Prema dosadašnjim saznanjima virus se brzo i lako širi među ljudima,  uglavnom  kapljičnim putem pri kihanju, kašljanju i indirektno putem kontaminiranih ruku.

S obzirom da se radi o novoj bolesti, prema dosadašnjim saznanjima virus može  izazvati blage simptome slične gripi: povišena  tjelesna temperatura, kašalj, otežano disanje, umor, bolovi u mišićima, poremećaj čula mirisa i okusa, a u težim slučajevima tešku upalu pluća, akutnu respiratornu insuficijenciju, sepsku i septički šok i sa smrtnim ishodom.

Prema dosadašnjim saznanjima, infekcija COVID-19 u oko 80% slučajeva izaziva blagu bolest (bez upale pluća ili blagu upalu pluća) i većina oboljelih se oporavlja, 14% ima težu bolest, a 6% ima teški oblik bolesti. Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. 

U cilju opštih mjera prevencije na radnom mjestu neophodno je preduzimati mjere u skladu sa Uputstvom za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 na radnom mjestu, koje je izdao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, a naročito:

 • Sve radne površine i predmete redovno čistiti I brisati odgovarajućim dezinfekcionim sredstvima,
 • Obezbijediti sva potrebna sredstava za dezinfekciju i čišćenje, obezbijediti da budu dostupna svima,
 • Redovno i učestalo higijensko pranje ruku vodom i sapunom od strane zaposlenih, kupaca, izvođača, posjetilaca (ruke prati temeljno, najmanje 20 sekundi, a nakon toga upotreba higijenskog gela koji sadrži 70% alkohol).
 • Postaviti plakate koji promovišu pranje ruku na higijenski način
 • Provoditi i promovisati mjere respiratorne higijene (prekrivanje usta i nosa prilikom kašljanja i kihanja kako bi dlanovi ostali čisti ili kašljanje u papirnu maramicu koju odmah treba baciti u zatvorenu kantu za smeće I odmah oprati ruke)
 • Obezbijediti dostupnost papirnih maramica /ubrusa svim zaposlenim, izvođačima,kupcima, posjetiocima I sl.,
 • Obezbijediti određeni broj maski za lice (medicinske/hirurške) koje se koriste u slučaju pojave znakova respiratorne infekcije do konačnog zbrinjavanja u zdravstvenoj ustanovi.

Zavod za medicinu rada i sporta RS preporučuje i specifične mjere prevencije:

 • Napraviti plan rada u vanrednoj situaciji.
 • Informisati sve radnike o planu i načinu rada u vanrednoj situaciji.
 • Poslodavac treba da omogući rad na daljinu svim zaposlenim radnicima, ukoliko je to moguće.
 • Sve poslodavce obavezati da hitno, u saradnji sa službom medicine rada, u skladu sa epidemiološkom situacijom, naprave i izdaju  privremena  uputstva za rad na bezbjedan način za različite djelatnosti (trgovina, naročito maloprodajni objekti, gradilišta, industrijske hale, zanatske radionice,  kancelarije, ustanove socijalne zaštite, kazneno-popravne ustanove, javni saobraćaj,  zdravstve ustanove, bankarske ustanove, mediji itd).
 • Napraviti jasno upustvo o postupku u slučaju da se neko od radnika razboli od COVID-19.
 • Obavezna kontrola tjelasne temperature svakog zaposlenika, bez obzira na radno mjesto i djelatnost,  svaki dan prije stupanja na posao. Kontrolu treba da  vrši poslodavac preko ovlaštenog lica.
 • U slučaju povišene tjelene temperature (37,30C), radnika izolovati i uputiti u nadležnu zdravstvenu ustanovu.
 • Onemogućiti stigmatizaciju i diskriminaciju radnika koji su bili u riziku ili su oboljeli od COVID-19.
 • Poslodavac je dužan da obezbijedi redovno čišćenje, dezinfekciju, pravilnu ventilaciju i redovno prirodno provjetravanje radnih i pomoćnih prostorija i higijensko uklanjanje otpada.
 • Poslodavac je obavezan da izvrši identifikaciju rizičnih radnih mjesta na kojima je moguće doći do izloženosti COVID-19.
 • Poslodavac treba da izbjegava slanje zaposlenih za koje se smatra da spadaju u rizične grupe (stariji radnici i radnici sa medicinskim stanjima poput dijabetesa, bolesti srca i pluća) da obavljaju poslove gdje mogu biti izloženi povećanom riziku od infekcije COVID-19.
 • Obezbijediti smanjenje izloženosti (bliskih kontakata) među zaposlenima, a takođe i između zaposlenih i drugih lica, postavljanjem paravana od pleksiglasa , fizičkih prepreka i sl, i tako da se radnici nalaze na međusobnoj distanci i distanci od drugih, od najmanje 1-2m.
 • Obezbijediti da svi zaposleni imaju pristup mjestima na kojima mogu da operu ruke sapunom i vodom i dezinfekcionim sredstvima.
 • Obezbjediti vlažne maramice (poželjno sa dezinfekcionim sredstvom na bazi alkohola) za jednokratnu upotrebu tako da zaposleni prije svake upotrebe mogu očistiti najčešće korišćene površine (npr. kvake za vrata, tastature, daljinski upravljači, stolovi).
 • Zaposleni koji su se vratili sa područja gde se širi CORONA VIRUS, trebalo bi da nadgledaju simptome 14 dana i proveravaju temperaturu dva puta dnevno u skadu sa uputstvima Instituta za javno zdravstvo RS.
 • Obaveza radnika je da upozna poslodavca i nadležnu zdravstvenu službu (porodični doktor, nadležni epidemiolog) u slučaju pojave respiratorne infekcije ili kontakta sa osobom potencijalno zaraženom virusom COVID-19.
 • Preporučuje se poslodavcima fleksibilniji pristup i više razumijevanja za privremenu nesposobnost za rad zaposlenih (bolovanje), ali bez obzira na epidemiološko stanje, svako odsustvo sa posla i postupanja u vezi sa tim moraju biti u skladu sa zakonskom i podzakonskim propisima.
 • U cilju smanjenja širenja infekcije i očuvanja zdravlja građana RS, zaposleni radnici mogu  biti privremeno nesposobni za posao zbog: opasnosti od širenja infekcije i karantina (izolacije), zbog bolesti, zbog njege  bolesnih članova porodice ili brige za djecu ne stariju od 10 godina, jer su obdaništa i škole zatvorene.
 • Ne insistirati na redovnom i urednom dostavljanju izvještaja o spriječenosti za rad (tzv. doznaka) od porodičnog doktora, posebno za zaposlene koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije.
 • Preporučuje se privremeno obustaviti preventivne prethodne i periodične  preglede, jer oni nisu hitne prirode.
 • U profesijama gdje ističe rok za periodični ljekarski pregled, kao što su profesionalni vozači, izvršno osoblje na željeznici, pripadnici civilne zaštite, vojske, policije i slično, u slučaju neophodnosti obezbijediti periodični ljekarski pregled samo za minimalan broj izvršioca, ili razmortiti mogućnost da se zdravstveni nadzor privremeno produži na određeno vrijeme, bez bliskog profesionalnog kontakta sa zaposlenim u službama medicine rada.
 • Zaštitnu masku i zaštitne rukavice koristiti u skladu sa uputstvima Instituta za javno zdravstvo RS.
 • Obaveza je svih zaposlenih je da se pridržavaju higijensko epidemioloških mjera i da poslove obavljaju na bezbjedan način. Poštovati sve propisane mjera koje su date od nadležnih zdravstvenih ustanova u privatnom i socijalnom okruženju i na radnom mjestu.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002