Novosti

Izvještaj o završenoj edukaciji: Roršah test- obuhvatni sistem Džona Eksnera, Beograd 2016.

U periodu mart – april 2016. godine, dipl. psiholog Dragan Mitrović iz Centra za medicinu rada i sporta Bijeljina, pohađao je „Uvodni kurs: Roršah test – obuhvatni sistema Džona Eksnera“, u Centru za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije u Beogradu.

Roršahov test konstruisao je švajcarski psihijatar Herman Roršah, kao projektivni test u procjeni ličnosti. Sistema Džona Eksnera je savremeni sistem primjene i interpretacija Roršahovog testa, empirijski utemeljen na normativnom uzorku od preko 50 000 protokola.

Cilj uvodnog kursa bio je da osposobi polaznike za samostalno izvođenje svih procedura koje sistem Džona Eksnera podrazumijeva, čime se proširuju njihove kompetencije u procjeni ličnosti i psihopatologije.

Program je uključivao sljedeće tematske cjeline:

  1. Teorijski uvod – razvoj Roršah metoda, proces formiranja odgovora i principi interpretacije.
  2. Praktični dio – zadavanje testa, kodiranje odgovora, formiranje strukturalnog sažetka i interpretacija.
  3. Završna razmatranja – područja primjene sistema, vrijednosti i kritike, savremeni pravci daljeg razvoja.

Autor i voditelj kursa: Biljana Šaula Marojević, spec. medicinske psihologije.

Zavod za medicinu rada i sporta RS

Ulica Zdrave Korde 4
78000 Banjaluka
Republika Srpska, BiH
Centrala: 051/221-710,
Centrala: 051/216-809
Fax: 051/219-043
E-mail: zavod-mris@blic.net
PDV broj: 402560240002